Skip to main content

Woningvoordracht Reglement Centraal Wonen Zevenkamp

september 2018

Definities

WVC : Woningvoordracht commissie die kandidaten voordraagt voor vrijgekomen woningen
Lid : Bewoner binnen Centraal Wonen Zevenkamp die lid is van de vereniging Centraal Wonen Zevenkamp
Kandidaat-lid : Persoon die niet woonachtig is in Centraal Wonen Zevenkamp, toegelaten is door de WVC, zijn kandidaat-lidmaatschap heeft betaald en in aanmerking wenst te komen voor een woning
CW7 : Vereniging Centraal Wonen Zevenkamp
Bestuur CW7 : Gekozen bestuur van de Vereniging Centraal Wonen Zevenkamp
Buufje : Bewoner van CW7 die een kandidaat-lid begeleidt bij de introductie binnen CW7
Profiel : Omschrijving van voorkeuren en competenties voor de ‘ideale’ CW7 bewoner die wordt gehanteerd bij toelaten kandidaat-leden en bij woningvoordracht

1. DE WONINGVOORDRACHTCOMMISSIE

1.1 De vereniging Centraal Wonen Zevenkamp (CW7) doet voordrachten van leden of kandidaatleden voor leegstaande woningen.
1.2 Zij doet dat middels een uit leden gekozen WVC.
1.3 Genoemde commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen.
1.4 Leden van het bestuur van de vereniging zijn uitgesloten van deelname aan de WVC.
1.5 De WVC hanteert het woningvoordracht-reglement bij toelaten kandidaat-leden en de voordracht voor een woning.
1.6 Besluiten worden genomen als een meerderheid van de WVC voor uitvoering is.
1.7 De woningvoordrachtcommissie is een vertrouwenscommissie. Zij is alleen verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de vereniging.

2. WERVING KANDIDAAT-LEDEN

Het werven van kandidaat-leden hoort niet tot de taak van de WVC. Deze taak wordt uitgevoerd door de PR-commissie.

3. DE VOORDRACHTSEISEN

3.1 Bij de voordracht voor een woning komen leden of kandidaat-leden in aanmerking die voldoen
aan het profiel (zie bijlage) en blijk hebben gegeven van belangstelling voor de doelstelling van CW7, zoals weergegeven in de statuten (artikel 2).
3.2 Leden van de vereniging hebben ten opzichte van kandidaat-leden voorrang bij de voordracht voor een woning, mits zij voldoen aan het profiel (zie bijlage).
3.3 Volgorde van voordracht bij woningtypes C t/m G

 1. Meerpersoonshuishouden met minderjarige kinderen
 2. Meerpersoonshuishouden
 3. Eenpersoonshuishouden

4 VOORDRACHTSPROCEDURE

4.1 De WVC meldt het vrijkomen van een woning aan alle leden en kandidaat-leden en geeft hen de gelegenheid te reageren binnen 10 dagen.
4.2 De WVC toetst de reacties aan het profiel in de volgorde: leden, kandidaat-leden. De WVC draagt op basis van het profiel de best passende kandidaat voor de woning voor.
4.3De WVC draagt de best passende kandidaat voor aan Vestia.
4.4 De nieuwe bewoner wordt met ingang van de huurdatum lid van de vereniging CW7.
4.5 De WVC informeert de leden over de nieuwe bewoner.
4.6 De WVC omkleedt een afwijzing met onderbouwing daarvan naar de afgewezen kandidaat.
4.7 Alleen het achterblijvend lid van een huishouden heeft veto-recht over het voordragen voor een woning aan het vertrekkend lid van het huishouden.
NB: Voor alle voordrachten checkt de WVC bij de penningmeester of het betreffende (kandidaat)lid heeft voldaan aan de financiële verplichting jegens de vereniging CW7 .
NB: Bij geen enkele reactie op een woning, of gebrek aan een passende kandidaat, meldt de WVC dit aan Vestia. Deze publiceert de woning, met informatie over CW7, en handelt volgens de op dat moment gangbare woonruimteverdeling. De mensen die hierop reageren, krijgen een rondleiding in de vrijgekomen woning en informatie van de WVC over CW7. Mensen die serieus belangstelling blijken te hebben doorlopen de procedure zoals hierboven beschreven.

5 PROCEDURE INSCHRIJVING KANDIDAAT-LEDEN

5.1 Belangstellenden vullen, na een rondleiding door de PR-commissie, het inschrijfformulier in en sturen dat aan de WVC.
5.2 De WVC nodigt de belangstellende uit voor een gesprek over de verwachtingen over en weer en het profiel.
5.3 De WVC nodigt voor ieder intakegesprek maximaal 2 bewoners van CW7 uit om bij het gesprek aanwezig te zijn als toehoorder. Vervolgens wordt door de WVC besloten of de belangstellende wordt toegelaten als kandidaat-lid.
5.4 Een belangstellende wordt kandidaat-lid als de contributie is overgemaakt op de rekening van CW7. Men is kandidaat-lid voor het lopende jaar en blijft kandidaat-lid door in januari opnieuw de contributie te betalen.
5.5 Het kandidaat-lid ontvangt een CW7-welkomstpakket en krijgt een ‘buufje’ toegewezen door de WVC.

6 BEROEPSMOGELIJKHEID

6.1 De niet voorgedragen leden of kandidaten voor een woning hebben het recht binnen drie dagen na het gehoorde besluit schriftelijk tegen het besluit van de WVC in beroep te gaan bij het bestuur van CW7.
6.2 Het bestuur hoort het lid of kandidaat-lid en de WVC.
6.3 Het bestuur neemt op basis van het  woningvoordrachtreglement en deze gesprekken binnen een week een bindend besluit.
6.4 Het bestuur informeert achtereenvolgens de WVC over haar besluit, het lid/kandidaat-lid dat in beroep is gegaan en eventueel andere betrokkenen.
6.5 De WVC handelt op basis van het besluit van het bestuur de voordracht voor een huurwoning af.

Bijlage – Profiel nieuwe kandidaat-leden

Profiel nieuwe kandidaat-leden
Toelichting: Het profiel is opgesteld om gericht te kunnen werven en intakegesprekken te voeren. Bij een uiteindelijke woningvoordracht is het profiel leidend. Per vrijkomende woning kunnen criteria toegevoegd worden. Dit heeft o.a. te maken met leeftijdsopbouw, man/vrouwverhouding en competenties die de kandidaat inbrengt.
De WVC heeft voorkeur voor kandidaten met de volgende competenties:

 • Zelfredzaam
 • Sociaal vaardig
 • Communicatief vaardig
 • Proactief tav taken binnen CW7

Belangstellenden voor het kandidaat-lidmaatschap zullen, na de rondleiding te hebben gevolgd, worden uitgenodigd voor een gesprek (zie artikel 5.2),waarin naar bovengenoemde competenties gevraagd zal worden aan de hand van voorbeelden uit het verleden.

Onderwerpen die in het gesprek zeker aan de orde zullen komen zijn:

 • Waarom de keuze voor CW?
 • Visie op gezamenlijk wonen
 • Al eerder zichtbaar geweest binnen CW7?
 • Welke initiatieven heeft de kandidaat eerder ontplooid op maatschappelijk gebied?
 • Welke kwaliteiten neemt de kandidaat mee?
 • Omgang met feedback / mate van assertiviteit
 • Omgang met conflicten

Uiteraard is er voor de kandidaat ook gelegenheid om zelf vragen te stellen.